Site Loader
ประกันภัย

ประกันภัย ถือเป็นสัญญาระหว่างบริษัทประกันภัยกับผู้เอาประกันภัย โดยบริษัทประกันภัยจะทำการตกลงชดใช้ค่าสินไหมทดแทนให้ในกรณีที่เกิดวินาศภัยตามที่ระบุไว้ในสัญญา และผู้เอาประกันภัยตกลงมจะต้องมีการชำระเบี้ยประกันภัยเข้ามาก่อน ถึงจะได้รับความคุ้มครองนั่นเอง

จุดเริ่มต้นของการประกันภัย

  • พระคัมภีร์ไบเบิล

เป็นเรื่องเกี่ยวกับโจเซฟและความอดอยากในประเทศอียิปต์ เล่ากันว่า ในคืนวันหนึ่งกษัตริย์ฟาโรห์ทรงพระสุบินว่ามีวัวอ้วนเจ็ดตัวกำลังถูกวัวซูบผอมเจ็ดตัวกัดกิน ทางโจเซฟได้ทำนายฝันว่าประเทศอียิปต์จะมีพืชพันธุ์ธัญญาหารอุดมสมบูรณ์เป็นเวลาเจ็ดปี และต่อจากนั้นจะเกิดความแห้งแล้ง ส่งผลให้ประชาชนจะอดอยากเป็นเวลาเจ็ดปี โจเซฟจึงได้ทูลเสนอต่อกษัตริย์ฟาโรห์ให้สะสมธัญญาหารในปีที่สมบูรณ์ไว้สำหรับเลี้ยงประชาชนในปีที่ข้าวยากหมากแพง วิธีนี้เรียกได้ว่าเป็นหลักประกันภัยพื้นฐาน กล่าวคือ เก็บออมตั้งแต่วันนี้เพื่อไว้ใช้ในอนาคตซึ่งหาความแน่นอนไม่ได้ ซึ่งถือว่าเป็นโครงการประกันภัยอันแรกเท่าที่บันทึกไว้ในประวัติศาสตร์

  • ในประเทศจีน 

ช่วงประมาณ 3,000 ปีก่อนคริสตกาล พ่อค้าชาวจีนได้พัฒนาวิธีการประกันภัยขึ้นสำหรับการขนส่งสินค้าตามลำน้ำแยงซี ซึ่งมีสายน้ำที่เชี่ยวกราก และเรื่อบรรทุกสินค้ามักอับปางลงอยู่เสมอ ซึ่งเป็นอันตรายต่อการเดินเรือ ดังนั้น ด้วยความกลัวพ่อค้าเหล่านั้นจึงหาวิธีกระจายความเสี่ยงภัยออกไป โดยนำสินค้าของตนบรรทุกไว้ในเรือลำอื่นหลายลำ ซึ่งถ้าเรือลำใดลำหนึ่งจมลง ก็หมายความว่า สินค้าของพ่อค้าแต่ละคนสูญเสียเพียงคนละ 1 หีบห่อเท่านั้น วิธีการนี้จึงเป็นที่มาของการประกันภัยในปัจจุบัน 

  • ในประเทศอังกฤษ 

เท่าที่ปรากฏตามหลักฐาน คือ “Broke Sea Insurance Policy” ปี ค.ศ. 1547 วิธีทำประกันภัยสมัยนั้น ทางเจ้าของเรือ จะต้องทำบัญชีแสดงรายการทรัพย์สินต่างๆ ที่จะบรรทุกลงเรือ ซึ่งใต้รายการเหล่านี้ นายธนาคารหรือบุคคลอื่นๆ ที่ประสงค์จะรับประกันภัยจะต้องลงชื่อพร้อมกับระบุจำนวนเงินที่ตนจะรับเสี่ยงแล้วลงลายมือชื่อไว้ และนี่คือที่มาของคำว่า Underwriter เพื่อเป็นค่าตอบแทนในการเข้ารับเสี่ยงภัย โดยผู้ลงนามข้างใต้ (Underwriter) แต่ละคนจะได้รับค่าตอบแทน เรียกว่า เบี้ยประกันภัยในเวลาต่อมา เมื่อแนวคิดนี้ถูกนำมาใช้อย่างแพร่หลาย และได้มีการพัฒนาการทำประกันภัยขึ้นเรื่อยๆ จนทำให้บริษัทเล็กใหญ่มากมายในปัจจุบันต่างๆมีการแข่งขันที่สูงมากขึ้น

Lucy Smith